8.1 ความหมายและความสำคัญ           

       การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน หมายถึง การวิจัยปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพื่อดูว่าสถานภาพทางสุขอนามัยอยู่ในระดับใดและมีปัญหาใดบ้างที่ต้องปรับปรุง           

       พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน คือ พฤติกรรมใดๆ ของคนในชุมชน เมื่อปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ นำไปสู่โรคภัยและอันตรายถึงชีวิต           

       สิ่งที่ประเมินได้แก่

1.ข้อมูลลักษณะประชากร

2.อัตราการเกิด/การตาย

3.อัตราการเจ็บป่วย

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม

5.สภาพแวดล้อม

6.การดำเนินชีวิต

7.พฤติกรรรมด้านสุขภาพ           

       ข้อดีของการประเมินดังกล่าวคือหากเกิดปัญหาสุขภาพขึ้นในชมชน ย่อมสามารถหาวิธีการป้้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาภาวะสุขภาพของคนในชุมชนให้ดีต่อไปอีกด้วย

 

8.2 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุนชน*      

                การประเมินภาวะสุขภาพของชุนชนการประเมินภาวะสุขภาพของชุนชน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของชุนชน มีองค์ประกอบ 3 ด้านที่สำคัญ ดังนี้

        1.คน เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพอนามัยของชุนชนโดยรวม แสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วย และความต้องการด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ดังนี้

            - ลักษณะประชากรและสถานภาพต่างๆของประชารในชุมชน นำมาทำนายภาวะสุขภาพของชุมชนได้

            - ข้อมูลบ่งชี้สภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรในชุมชน

            - ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความรู้ เจตคติ และ พฤติกรรมสุขภาพ

       2. สิ่งแวดล้อมและลักษณะทั่วไปของชุมชน    สามารถบอกภาวะสุขภาพและระดับสุขภาพของชุมชน นำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางประชากรของชุมชนก็จะพบสาเหตุของปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมลักษณะทั่วไปที่ นำมาศึกษา ได้ แก่ สภาพพื้นที่ สถานที่ตั้ง ภูมิประเทศ  ความสะอาด ความมั่นคง ความเป็นระเบียบของชุมชน รวมทั้งสภาพของมลภาวะและสารพิษ ซึ่งสามารถเป็นตัวทำนายภาวะสุขภาพของชุมชนได้

      3. ระบบสังคมและการบริการด้านสาธารณสุข เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยรวมของชุมชน เช่น รูปแบบการปกครอง ผู้นำชุมชน กระบวนการตัดสินใจของบุคคลในชุมชน เป็นต้น *      

                 การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชุมชนพฤติกรรมเป็นการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคล ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมทางสุขภาพไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลในชุมชนปฏิบัติ อาจนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสุขภาพของชุมชนโดยรวม            

        การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชุมชน ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับปัญหาสุขภาพ รู้ถึงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหา           

        พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของชุนชน

1.       พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่

2.       พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด เช่นชุมชนเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด

3.       พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับการเกิดโรคเอดส์ เช่น พฤติกรรมการสำส่อนทางเพศ ไม่สวมถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์         

4.       พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาสม และการขาดการออกกำลังกาย

5.       พฤติกรรมเสี่ยงต่อความเครียดและปัญหาความรุนแรง

 

8.3 กลวิธีลดความเสี่ยงและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม

-นำหลัก 6 อ. ของกระทรวงสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพดังนี้

1. ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที และควรเลือกออกกำลังายให้เหมาะสมกับเพศและวัย

2.อาหาร ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย

3.อารมณ์ หมั่นดูแล และจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในภาวะปกติเสมอ เช่น นอนให้เพียงพอ นั่งสมาธิ เป็นต้น ถ้าอารมณ์ดีร่างกายก็จะหลั่งสารความสุขออกมา มีผลดีต่อร่างกาย

4.อนามัยสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนควรดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่อาศัย ถ้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นพิษก็ยากที่จะมีสุขภาพที่ดี

5.อโรคยา คือการที่ไม่มีโรคมาเบียดเบียน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคและการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น ไม่ดื่มสุรา เสพยาเสพติด สำส่อนทางเพศ รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นต้น

6.อบายมุข หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด 

อ้างอิงจาก 

ดร.สมหมาย แตงสกุลและดร.ธาดา วิมลวัตรเวที.  สุขศึกษาและพลศึกษาม.6. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช. 

 

Comment

Comment:

Tweet

sad smile sad smile double wink double wink question sad smile double wink cry surprised smile embarrassed [ cry cry embarrassed embarrassed embarrassed wink double wink cry e1]

#15 By (125.24.75.217|125.24.75.217) on 2015-08-02 15:08

sad smile sad smile double wink double wink question sad smile double wink cry surprised smile embarrassed [ cry cry embarrassed embarrassed embarrassed wink double wink cry e1]

#14 By (125.24.75.217|125.24.75.217) on 2015-08-02 15:08

/ถภพไำพไำพtongue tongue embarrassed surprised smile

#13 By ไำพไำพไำ (14.207.84.70|14.207.84.70) on 2014-01-23 19:46

/ถภพไำพไำพtongue tongue embarrassed surprised smile

#12 By ไำพไำพไำ (14.207.84.70|14.207.84.70) on 2014-01-23 19:46

Ukraine software development is made specifically for individual client with the aim to fit precise requirements of their business.

#11 By Web page (31.184.238.73) on 2013-08-01 00:25

ดีมากconfused smile surprised smile

#10 By ริน (103.7.57.18|115.87.10.255) on 2013-03-29 12:05

I would like to say that I have have got great experience of research essays purchasing. I claim that the custom research writing service can be the best assistant in the research papers creating situation.

#9 By pre-written essay (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-05 10:24

A thesis research critique is a project for which a student performs the most extensive search possible and makes it into a single drudge, usually filling 50 to 150 pages. So maybe custom dissertation will cheer you.

#8 By custom dissertation (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-11 17:51

Have not found perfect custom writing help yet? View Top WritingService company "topwritingservice.com" to purchase expert scientific research papers from the first-rate online store.

#7 By formatting service (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-04 01:50

Wow, fantastic announcement about this topic. Can wish to say me how long period of time that would take? Because I gonna complete some thesis write or probably that will be better to select the thesis writing service. Thank you a lot.

#6 By thesis (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-20 09:57

We have got at present good Internet resources to buy the dissertation cover and just perfectly done data referring to this good topic at the distinguished dissertation service.

#5 By dissertation writing (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-16 00:51

I always dream about a successful academic career. I know that I should write a masterpiece. Thence, what if I buy research papers? Will I get a great stuff in such a way?

#4 By essay writing services (94.242.214.6) on 2011-12-09 22:52

I have ne'er met such kind of themes about this good topic. I would find the custom writing service buy an essay and purchase essay about this!

#3 By buy an essay (94.242.214.6) on 2011-12-07 13:24

Do not enough money to buy some real estate? You should not worry, because that's available to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> to work out such kind of problems. Hence take a financial loan to buy everything you require.

#2 By BartonTammy (94.242.214.7) on 2011-12-04 00:16

#1 By (182.52.125.100) on 2010-09-18 12:35